česky / english

NÁHRADA ZÁPĚSTÍ

Totální náhrada zápěstí

  • necementované provedení
  • kombinovaný titanový porézní povrch doplněný vrstvou hydroxyapatitu

Náhrada zápěstí se skládá ze dvou základních komponent.

Komponenta radiální je tvořena konkávní kulovou kloubní jamkou a kotvícím dříkem. Kloubní jamka je tvořena kovovým pláštěm s PE vložkou.

Komponenta karpální je tvořena hlavním dříkem válcového tvaru určeného pro fixaci v diafýze III. metakarpu a antirotačním trnem pro fixaci v distální řadě karpálních kostí a basi II. metakarpu. Oba fixační elementy jsou spojeny příčnou zónou, která je opatřena kuželovým krčkem pro nasazení kloubní hlavice. Kotvící dříky i plášť kloubní jamky jsou opatřeny osteointegračním porézním nástřikem doplněný hydroxyapatitem po celém povrchu.

Porézní povrch:

Kombinovaný porézní povrch nanesený na kotvící část acetabulární komponenty je tvořen vrstvou pórovité titanové slitiny o stejném chemickém složení jako základní materiál implantátu, přes kterou je aplikován nástřik hydroxyapatitu /Ca10(PO4)6(OH)2/. Obě vrstvy jsou naneseny plasmovou technikou. Prorůstáním kostní tkáně do labyrintu porézního povrchu vzniká kvalitní mechanická vazba vhodně doplněná chemickou formou vazebné osteogeneze podporovanou vrstvou HA.

Indikace:Kresba zápěstí

  • revmatická destrukce karpu IV.-V. stupně dle Larsena
  • artrotická destrukce karpu
  • kolaps karpu po aseptických nekrózách a pakloubech karpálních kůstek

Autoři:

Pech,J., Veigl,D.
I.ortopedická klinika 1.LF UK Praha
Přednosta prof. MUDr. A. Sosna, DrSc.

Poznámka:

Implantát je vyráběn jako individuální náhrada na zakázku a není hrazen VZP.

Dosavadní zkušenosti:

Autoři uvádějí zkušenosti se souborem 32 nemocných, kterým byla v letech 2005 až 2007 implantována totální náhrada zápěstního kloubu převážně v indikaci revmatické, vzácněji psoriatické a arthrotické destrukce.

Implantát vlastní konstrukce , jehož výrobním materiálem je titanová slitina a plast, je zaváděn ve střední ose karpu do kanálů v distálním radiu a v os capitatum a v diasýze III. metakarpu. Průměrná doba sledování je v souboru 9,5 měsíců, nejkratší 4, nejdelší 38 měsíců. Věk operovaných nemocných je od 34 do 71 let, převažují ženy, v 5 případech byli operováni muži.

V hodnocení souboru se autoři zaměřili na subjektivní údaje nemocných a na měření rozsahu pohyblivosti v operovaném karpu, průměrně 7 měsíců po implantaci. Ústup bolestivosti udávali všichni nemocní, úplnou spokojenost s funkcí pak udávalo 23 nemocných, částečně spokojeno je 7 jedinců, kteří by uvítali větší rozsah pohybu, zvláště ve smyslu flexe. Nespokojeni jsou 2 pacienti u kterých je plánovaná operační revise měkkých tkání a plastika radiálních šlachových a vazivových struktur k úpravě stávající ulnární deviace. Rozsah flekčně-extenčního pohybového oblouku je průměrně 50st, akcentována je ulnární dukce, supinace a pronace plná.

Soubor nemocných bude dále sledován a rozvíjen , dlouhodobé výsledky budou publikovány.

Pech, J., Veigl, D., Dobiáš, J, D.Popelka, S.
1. Ortopedická klin. 1LF UK, Praha, FN Motol
přednosta: Prof MUDr. A. Sosna DrSc

 
2010 © Copyright ENDOIMPLANT spol. s r.o.